Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w niniejszym oświadczeniu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w impressum tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej.

Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

 

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (firmę hostingową). Dane osobowe, które są zapisywane w tej witrynie, są przechowywane na serwerach firmy hostingowej. Chodzi tutaj o IP-adresy, prośby o kontakt, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Hoster jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. . 1 lit. f RODO). Nasz host przetwarza Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań serwisowych i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

 

Zawarcie umowy o realizację zamówienia
Aby zapewnić przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszą firmą hostingową umowę o realizację zamówienia.

3. Informacje ogólne i obowiązek informacyjny

Ochrona danych

 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Jeśli korzystasz z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje. Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Kontakt do odpowiedniej jednostki

 

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
Drei Bond GmbH Chemische Verbindungstechnik
Carl-Zeiss-Ring 13
85737 Ismaning
Germany
Telefon: +49 89 962427-0
E-Mail: info@dreibond.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Ustawowy inspektor ochrony danych

Dla naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych.

Wolfgang Böhm,
Hochfeldring 10 A
94360 Mitterfels

Telefon: [Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten]
E-Mail: dsb@lwb-steinl.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także do bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

 

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, O ILE NIE BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ ISTNIENIA WAŻNYCH I PRAWNIE UZASADNIONYCH POWODÓW PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH ( SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU OBSŁUGI DIRECT MAIL, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać przesłania Tobie lub osobie trzeciej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego informacje o danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Dostęp, sprostowanie, usunięcie

Masz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich gromadzonych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Twoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny przetwarzane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Sprzeciw na maile reklamowe

Zabrania się wykorzystywania publikowanych w impressum informacji kontaktowych do celów wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.

4. Gromadzenie danych osobowych na tej stronie internetowej

Zapytania przez e-mail, telefon lub fax

 

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje pytanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego wynikające (imię i nazwisko, pytanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego pytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje pytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań. Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do momentu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania – nie są naruszane.

 

5. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Google Maps (mit Einwilligung)

Ta strona internetowa korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, Google Maps jest dezaktywowana przy pierwszym wejściu na tę stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google następuje tylko wtedy, gdy samodzielnie aktywują Państwo Google Maps (zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiega to przesyłaniu danych do Google przy pierwszym wejściu na stronę. Po aktywacji Google Maps zapisze Twój adres IP. Następnie są one zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych po aktywacji Google Maps. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.